Όροι και πλαίσιο συμμετοχής για την υποβολή πρότασης και συμμετοχή

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «be finnovative»

H «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), με την υποστήριξη της «Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες ΙΚΕ» (εφεξής η «Συνδιοργανώτρια»), διοργανώνουν το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης «be finnovative» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

 

1.Εισαγωγή

1.1. Κάθε συμμετοχή, πρόταση και ενέργεια στο πλαίσιο του Προγράμματος, διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους που ακολουθούν πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

1.2. Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο στο Πρόγραμμα, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων που ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου Συμμετέχοντος σε αυτό.

1.3. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή με το σύνολο των όρων του Προγράμματος, καλείστε να μη συμμετέχετε σε αυτό.

 

2.Αντικείμενο του Προγράμματος

2.1. Στόχος του Προγράμματος είναι η ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο της χρηματο-οικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

2.2. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή τη μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών, όπως ενδεικτικά είναι: οι συναλλαγές πληρωμών P2P, τα αυτοματοποιημένα customer care συστήματα (bots), οι νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω crowdfunding, η χρήση τεχνολογιών blockchain και artificial intelligence, με εφαρμογές πέραν του τραπεζικού τομέα σε άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι ασφάλειες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία κοκ.

2.3. Το Πρόγραμμα θα παρέχει στους Συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική από στελέχη με εμπειρία, bootcamps για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, καθώς και συνεργασία με μέντορες και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.4. Μέσω του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί το open banking API portal της Διοργανώτριας Τράπεζας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών (NBG Developer portal).

2.5. Επιπλέον, μέσω του Προγράμματος δύναται να παρασχεθούν στους Συμμετέχοντες πρόσθετοι πόροι, όπως υπηρεσίες cloud, δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και συμβόλαια υπηρεσιών με τη Διοργανώτρια Τράπεζα.

2.6. To Πρόγραμμα είναι impact (equity-free) accelerator και ως εκ τούτου οι Συμμετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση έναντι της Διοργανώτριας και των Συνεργατών της για ανταποδοτικές παροχές.

2.7. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος befinnovative.com.

 

3. Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες

Ακολουθούν οι κατηγορίες συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα καθώς και ο ρόλος τους:

 

3.1. Διοργανώτρια και Οργανωτική Επιτροπή

 • Διοργανώτρια είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» και Συνδιοργανώτρια η «Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες ΙΚΕ».
 • Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη της Διοργανώτριας και άλλων φορέων που χορηγούν ή υποστηρίζουν τη διοργάνωση του Προγράμματος.
 • Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ορίζονται με απόφαση της Διοργανώτριας.
 • Η οργανωτική επιτροπή φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος.
 • Η οργανωτική επιτροπή συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.
 • Η οργανωτική επιτροπή συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει την πρόσκληση σε ομάδες συμμετεχόντων.

 

3.2. Ομάδες που συμμετέχουν ή ομάδα έργου (project team)

 • Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα. Tα μέλη πρέπει να έχουν συνδυαστικά γνώσεις design διεπαφών, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών συσκευών καθώς και γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το Πρόγραμμα, όπως ανάλυση επιχειρησιακών εφαρμογών και συστημάτων, οικονομικά, marketing κοκ.
 • Η σύσταση ως ομάδα δηλώνεται με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν υλοποιώντας εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes), designs κλπ τα οποία είναι σχετικά με τους στόχους και την θεματική ενότητα του Προγράμματος.
 • Oι ομάδες πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο δράσεων του Προγράμματος.
 • Οι ομάδες μπορεί να αποτελούνται και από φυσικά πρόσωπα-μέλη ή στελέχη εταιριών με μέχρι τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Οι ομάδες δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο επιχειρηματικό επιταχυντή (accelerator) καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος.

 

3.3. Παρατηρητές – Επισκέπτες – Κοινό

 • Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να παρακολουθήσει ανοιχτές δράσεις του Προγράμματος.
 • Συμμετέχουν στις ανοιχτές εκδηλώσεις – δράσεις του Προγράμματος όπου γίνονται παρουσιάσεις και στο τέλος της διαδικασίας – Demo Day. Μπορούν να συμμετέχουν και σε παράλληλες εκδηλώσεις (side events), εφ’ όσον αυτές διατίθενται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία του Προγράμματος.

 

3.4. Κριτική επιτροπή

 • Είναι πρόσωπα με μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Πρόγραμμα.
 • Τα μέλη επιλέγονται από τη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια.
 • Στην κριτική επιτροπή δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
 • Εξειδικεύει αν χρειαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.
 • Αξιολογεί με βάση ειδική ηλεκτρονική φόρμα (πληροφοριακό σύστημα).
 • Τα μέλη της δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

 

3.5. Μέντορες

 • Είναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Πρόγραμμα.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και είναι δυνατό να τροποποιείται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης ως ωφελούμενοι.

 

3.6. Χορηγοί

 • Είναι Νομικά Πρόσωπα που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα.
 • Μπορούν να υποστηρίζουν με χρήματα και σε είδος, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υλικά.
 • Καλύπτουν έξοδα του Προγράμματος όπως φαγητό, αναψυκτικά, δαπάνες αιθουσών και χώρων.
 • Παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό του Προγράμματος.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως χορηγού εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια της Διοργανώτριας ή τρίτων συνεργατών της στα ΜΜΕ.
 • Αναφέρονται ως χορηγοί σε δελτία τύπου και κάθε είδος ενημερωτικού υλικού – ηλεκτρονικού ή φυσικού που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.

 

3.6.1. To είδος και η δομή των χορηγιών σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.

3.6.2. Η Διοργανώτρια έχει τη διακριτική ευχέρεια να οργανώσει και να ανακοινώνει πρόσθετη δυνατότητα χορηγιών από το κοινό (crowdfunding – donors).

 

3.7. Υποστηρικτές

 • Είναι Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές και τους στόχους του Προγράμματος. Το μέγεθος και η δραστηριότητά τους σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών και έργων, τα οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
 • Προτείνουν, εφ’ όσον ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή, μέντορες ή μέλη των πιο πάνω επιτροπών.
 • Μπορούν να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία το ενδιαφέρον τους να είναι υποστηρικτές. Μπορούν να το κάνουν επιπλέον στη σελίδα του Προγράμματος.
 • Έχουν ρόλο “data – api provider”. Διαθέτουν δηλαδή, εφ’ όσον είναι εφικτό, χρήσιμα δεδομένα (data sets) ή/και APIs, προκειμένου να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα.
 • Υποστηρίζουν τη διάδοση του Προγράμματος σε δίκτυά τους και σε τοπικά ή εθνικά ΜΜΕ. Αξιοποιούν και διαδίδουν σχετικό ενημερωτικό υλικό που παρέχεται μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Η διάδοση με πρωτοβουλία τους γίνεται σε ηλεκτρονικά μέσα που ήδη διαθέτουν, σε ΜΜΕ καθώς και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook, Twitter), χρησιμοποιώντας τα hashtags του Προγράμματος.
 • Αναφέρονται ως υποστηρικτές σε δελτία τύπου και κάθε είδους ενημερωτικό υλικό – ηλεκτρονικό ή φυσικό που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως υποστηρικτή εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια της Διοργανώτριας ή τρίτων συνεργατών της στα ΜΜΕ.

3.7.1. Η εμφάνιση ή η επιλογή της εμφάνισης των υποστηρικτών στο δικτυακό τόπο και σε δελτία τύπου ή κάθε φύσης ενημερωτικό υλικό που διαδίδεται και αναπαράγεται από ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί αποκλειστικά επιλογή της οργανωτικής επιτροπής.

 

4. Δικαιώματα & Προϋποθέσεις Συμμετεχόντων – μελών ομάδων

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας από 18 ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) και άνω, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας. Φυσικά Πρόσωπα κάτω των 18 ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος), θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους (π.χ. σε περιπτώσεις μαθητών).

4.2. Οι Συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, που να σχετίζεται με το αντικείμενο του Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα Φυσικά Πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους όπως ορίζεται στους παρόντες όρους, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του Προγράμματος.

4.3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, πριν από την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των παρόντων όρων, καθώς και τη σχετική δέσμευση των Συμμετεχόντων σε αυτό.

4.4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Προγράμματος ή με άλλο τρόπο που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή.

4.5. Η υποβολή προτάσεων και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.

4.6.  Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα είναι ιδιοκτησία της ομάδας. Η ομάδα θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των μελών της.

4.7.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα σε ομάδες από δύο (2) έως πέντε (5) ατόμων. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο από δύο (2) έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ’ αυτών για το σκοπό του Προγράμματος, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.

4.8.  Κάθε ομάδα υποβάλει μία πρόταση για ένα φυσικό αντικείμενο (ιδέα).

4.9.  Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

4.10. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.

4.11. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

4.12. Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες

4.13. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να προνοήσουν ώστε να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών δεν παρέχεται από τη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

5.1. Από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Φυσικά Πρόσωπα κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, χωρίς έγγραφή συναίνεση από τον κηδεμόνα τους.
 • Φυσικά Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

5.2. Επιπλέον:

 • Αποκλείεται η συμμετοχή Φυσικού Προσώπου με υλοποίηση πρότασης ή περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή Φυσικού Προσώπου που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή που οι πράξεις του έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

6. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (open call), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος befinnovative.com. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη κατά το ακόλουθο διάστημα:

 • από 16.10.2018 έως μια (1) εβδομάδα πριν από το «Selection Day», όπως αυτή (η ημερομηνία «Selection Day») θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος befinnovative.com.

6.2. Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει, σύμφωνα με τα πεδία, να αποτυπωθούν τα ακόλουθα:

 • η ιδέα,
 • η ομάδα
 • η μέχρι σήμερα εμπειρία και συνεργασία της ομάδας, καθώς και
 • τυχόν άλλα πρόσθετα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιλογή της ομάδας κατά το 1ο στάδιο επιλογής.

6.3. Πιο συγκεκριμένα, η αίτηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

 • Ποια είναι η αποστολή της ομάδας σας; Τι θέλετε να πετύχετε; *
 • Εξηγήστε γιατί είστε η κατάλληλη ομάδα για να υλοποιήσει την ιδέα που έχετε.*
 • Ποια είναι τα μέλη της ομάδας σας (παρακαλώ συμπληρώστε όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας).*
 • Εκπρόσωπος Ομάδας – Επώνυμο – Όνομα*
 • E-mail Εκπροσώπου Ομάδας*
 • Περιγράψτε την επιχειρηματική ιδέα σας σε μια πρόταση.*
 • Τι κάνει την ιδέα σας καινοτόμο; Ποια είναι η πρόταση αξίας προς τον πελάτη;*
 • Ποιο είναι το βασικό υφιστάμενο πρόβλημα στο οποίο δίνετε λύση;*
 • Ποιοι είναι οι πελάτες σας; Σε ποιους απευθύνεστε και ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς;*
 • Υπάρχει ανταγωνισμός, έμμεσος  ή άμεσος; *
 • Υπάρχει κάποιο εμπορικό μοντέλο εσόδων που έχετε σκεφτεί ή εφαρμόσει; *
 • Έχετε έρθει σε επαφή με δυνητικούς πελάτες ή συνεργαστήκατε μέχρι στιγμής με κάποιον;*
 • Σε τι επίπεδο ωριμότητας έχει φτάσει το προϊόν ή υπηρεσία σας; (π.χ. prototype / alpha-beta version) *
 • Υπάρχει κάτι που δεν είναι στη δική σας πνευματική ιδιοκτησία από το οποίο εξαρτάστε για την υλοποίηση της ιδέας;*
 • Έχετε συμμετάσχει σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα ή διαγωνισμούς και αν ναι σε ποια; *
 • Έχετε λάβει χρηματοδότηση από κάποιο επενδυτικό σχήμα και αν ναι αναφέρατε τα ποσοστά της υφιστάμενης εταιρείας.*
 • Γιατί θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα; Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι;*
 • Από πού μάθατε για το Be Finnovative;*
 • Κάντε upload υποστηρικτικό υλικό.*
 • Υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της ομάδας σας;*
 • Για να μεγιστοποιήσετε την αξία του προγράμματος Befinnovative για την επιχείρησή σας, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τα μέλη της ομάδας και τις 20 εβδομάδες του προγράμματος.  Είναι o πυρήνας της ομάδα σας (Founders, CEO, Senior Developer) ικανός να δεσμεύσει το 40-50% του χρόνου τους στο πρόγραμμα 20 εβδομάδων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019;*
 • Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του Προγράμματος*

6.4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων, οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται από την συντονιστική επιτροπή του προγράμματος και με βάση κριτήρια όπως η αρτιότητα συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, η ποιότητα της ομάδας και το αντικείμενο της σε σχέση με Πρόγραμμα, δημιουργεί το short list  (λίστα επιλογής) των προτάσεων που θα προκριθεί να συμμετέχει στο selection day τον Ιανουάριο του 2019.

6.5. Η ακριβής ημερομηνία του «Selection Day», θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος befinnovative.com. Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν, τόσο από το open call, όσο και από τυχόν επιλογή από το «Crowdhackathon  fintech 3.0 – be finnovative bootcamp», που πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 31 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018, ανέρχεται σε 15 ή 16 ομάδες περίπου.

6.6. Στη διαδικασία του «Selection Day» οι ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν σε μορφή pitching session σε κριτική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Διοργανώτριας Τράπεζας, καθώς και σημαντικά στελέχη του οικοσυστήματος fintech.

6.7. Οι βαθμολογίες θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία με το πέρας της διαδικασίας θα δημιουργήσει τη λίστα των οκτώ (8) επικρατέστερων ομάδων σε βαθμολογία. Αυτές θα είναι και οι ομάδες που θα συμμετέχουν και θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα. Διατηρείται το δικαίωμα της κριτικής επιτροπής να επιλέξει μέχρι και δύο (2) επιπλέον ομάδες, με βάση την τελική αξιολόγηση και κατά την απόλυτη κρίση της.

6.8 Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ομάδων και την τελική βαθμολογία στο «Selection Day» είναι:

 • Ποιότητα ομάδας: Πόσο συμπληρωματικές είναι οι δεξιότητές των μελών της ομάδας, ο βαθμός αφοσίωσης στο στόχο και η αντίληψη που υπάρχει για την υλοποίηση της ιδέας. Πόσο είναι έτοιμη η ομάδα και η λύση για εμπορική ή άλλου είδους αξιοποίηση / εκμετάλλευση και ειδικότερα για την Tράπεζα (βαρύτητα 40%).
 • Innovation: Επιχειρησιακή και τεχνολογική καινοτομία, βαθμός μοναδικότητας, χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών (βαρύτητα 30%).
 • Ωριμότητα και βιωσιμότητα: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου. Πόσο βιώσιμο είναι και ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης και προσέγγισης πελατών το προτεινόμενο επιχειρησιακό μοντέλο (βαρύτητα 30%).

6.9. Το άριστα της βαθμολογίας είναι το 100.

6.10. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημόσια ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος befinnovative.com.

6.11. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης κατά τη διαδικασία επιλογής της ομάδας, κατά της απόφασης επιλογής, καθώς και στην τελική εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, συμμετοχής κ.ο.κ., οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτά εξειδικεύονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

6.12. Οι Συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα. Επιπλέον οι χορηγοί, οι υποστηρικτές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος δύνανται να προσφέρουν τεχνολογικές πλατφόρμες ή APIs για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη παρέχουν.

 

7. Χρηματικά έπαθλα

7.1. Οι ομάδες που συμμετέχουν στον τρίτο κύκλο του Προγράμματος, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εκδήλωση Demo Day, διεκδικούν χρηματικό έπαθλο ύψους τριών χιλιάδων Ευρώ (€3.000) από τη Διοργανώτρια Τράπεζα,  εφ’ όσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα be finnovative. Διεκδικούν επίσης και τυχόν άλλες παροχές συνεργαζόμενων Υποστηρικτών, εφ’ όσον αυτές προκύψουν και ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

7.2. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται ένα min «Σκορ Προγράμματος» με βάση επιλεγμένα κριτήρια, όπως ο βαθμός παρουσίας στο Πρόγραμμα, ο βαθμός ανταπόκρισης στα παραδοτέα, το επίπεδο συνεργασίας και η εξέλιξη κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

 

8.Κυριότητα των εφαρμογών

8.1. Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

 

9. Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα

9.1. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, η Διοργανώτρια δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες τα γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

9.2. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δηλώνουν υπογράφοντας την δήλωση Συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης – υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στο be finnovative #3.0, σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από τη Διοργανώτρια ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Προγράμματος, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Προγράμματος), καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών σε περίπτωση που επιλεγούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.nbg.gr, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τράπεζας και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, εφόσον παρέχουν τη ρητή τους συγκατάθεση συναινούν στη δημοσιοποίηση τυχόν φωτογραφιών τους ή υλικού βιντεοσκόπησης στην ιστοσελίδα www.nbg.gr, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τράπεζας και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο εκπρόσωπος της ομάδας δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στη Διοργανώτρια τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Προγράμματος κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.

9.3. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων για αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα ή/και για ζητήματα που σχετίζονται με αυτό.

9.4. Η Τράπεζα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους του Προγράμματος ή από τον νόμο. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και σε συνεργαζόμενες με τη Διοργανώτρια εταιρείες, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Προγράμματος για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την υποστήριξη, εκτέλεση και λειτουργία του Προγράμματος.

9.5. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

9.6. Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ο Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν  ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσει τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει το αίτημα του, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Διοργανώτριας Τράπεζας.

9.7. Για την πλήρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ισότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

9.8. Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τη Διοργανώτρια κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

9.9. H Διοργανώτρια δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση και δεν δύναται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες στο Πρόγραμμα συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των Συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.10. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η Διοργανώτρια δύναται είτε να αποκλείσει τον Συμμετέχοντα από το Πρόγραμμα (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου), είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου Συμμετέχοντος και να αιτηθεί από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του τυχόν βραβείου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων, είτε σε τρίτο πρόσωπο, είτε στην ίδια την Διοργανώτρια.

 

10. Λοιποί Όροι

10.1. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών και εν γένει εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

10.2. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής στο σύστημά τους.

10.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολόγητα τους όρους του Προγράμματος, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Προγράμματος befinnovative.com για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

10.4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.

10.5. Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.