Κώστας Νάκος

Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Εποπτικών Έργων, Εθνική Τράπεζα

Ο Κωνσταντίνος Νάκος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Εποπτικών Έργων της Εθνικής Τράπεζας, έχοντας την ευθύνη για την παρακολούθηση στρατηγικών έργων που αφορούν στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του Ομίλου (PerformanceManagement, Operations Optimization, Digital Transformation, DataQuality Initiatives κ.α.) καθώς και για τη διαχείριση εποπτικών έργων ευρείας κλίμακας (Recovery & Resolution Planning, Asset Quality Reviews, κ.α.).

Ο κ. Νάκος εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα τον Αύγουστο του 2014 ως σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης σχέσεων με τους Εποπτικούς Φορείς. Κατά την περίοδο 2012-2014 διετέλεσε Senior Risk Officer στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ενώ κατά την εξαετία 2006-2012 εργάστηκε για τον Τραπεζικό Όμιλο EFG Eurobank Ergasias, αρχικά ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιστωτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων (Credit Policy & Operational Risk) της Επιχειρηματικής Μονάδας Στεγαστικής Πίστης και εν συνεχεία ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου Θυγατρικών Εξωτερικού (Credit Control – International Subsidiaries) του Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Darden Graduate School of Business (University of Virginia – USA) και στα Χρηματοοικονομικά (MSc Finance) από το Πανεπιστήμιο τουStrathclyde (UK). Διαθέτει τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις διαχείρισης κινδύνων FRM (GARP) και PRM (PRMIA).